Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLYOU
Versie januari 2019

Door gebruik te maken van de diensten van Onlyou gaat de klant akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden van Onlyou.

 

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden van Onlyou.

Onlyou: De besloten vennootschap Onlyou is ingeschreven in het handelsregister onder 34312645.

Klant: Eenieder, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, die met Onlyou een boekingsovereenkomst wenst te sluiten of heeft gesloten, die de minimale leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

Escort: De bij Onlyou werkzame dames, die de minimale leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, die uit vrije wil uitvoering geven aan de boeking van een klant van Onlyou. Deze dames worden vertegenwoordigd door Onlyou.

Boeking: Een overeenkomst van opdracht, dienstverlening en alle andere overeenkomsten tussen de klant en Onlyou.

Boekingsbevestiging: Een bevestiging, van Onlyou aan de klant, van de boeking door de klant gedaan. Hierin zijn afspraken de afspraken tussen de klant en Onlyou, betreffende de boeking, vastgelegd.

Opdracht: Ieder verzoek van een (toekomstige) klant, waarin de klant voornemens is gebruik te maken van de diensten van Onlyou. Dit verzoek kan zijn gedaan via website, e-mail, telefoon, sms of enig ander communicatiemiddel.

Aanvullende Diensten: Diensten geleverd door Onlyou welke niet refereren naar het gezelschap van Escort. Onder deze diensten kunnen o.a. worden verstaan: vervoer, speciale kleding, catering en/of verblijf.

Openingstijden: De openingstijden van Onlyou zijn dagelijks van 12.00 uur (in de ochtend) tot 24.00 uur (in de avond), tenzij anders aangegeven op de website www.onlyou.nl.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, boeking en daarmee verband houdende rechtsbetrekking die betrekking heeft op door Onlyou, gevestigd te Amstelveen, verder te noemen ‘opdrachtnemer’, te leveren diensten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Onlyou is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze algemene voorwaarden aan te passen en eenzijdig te wijzigen. Alsdan is steeds de nieuwste tekst van deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarvan de klant zich mocht bedienen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4. Op het moment van de totstandkoming van een boeking wordt de klant geacht akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, tenzij klant en Onlyou schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.

1.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien dit geval zich voordoet, zullen Onlyou en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen, overeen te komen, waarbij, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

1.6. De klant die reeds een boeking heeft gesloten met Onlyou wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op latere en/of aanvullende boekingen van en/of diensten aan de betreffende klant, in te stemmen.

 

Artikel 2. Totstandkoming van de boeking

2.1. Alle door Onlyou gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit uitdrukkelijk anders blijkt.2.2. Een boeking komt in de eerste plaats tot stand op het moment dat Onlyou de opdracht uitdrukkelijk heeft aanvaard, dit door middel van de boekingsbevestiging. Deze wordt geacht de boeking juist en volledig weer te geven.

2.3. De boeking komt in de plaats van en vervangt alle eerdere schriftelijke en/of mondelinge voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie.

2.4. Onlyou, haar management en personeel heeft het recht te allen tijde een opdracht te af te wijzen, zonder dat hiervoor een verklaring verschuldigd is.

 

Artikel 3. Legaliteit, registratie en bereikbaarheid

3.1. Onlyou is een volledig legale, vergunde en geregistreerde escortservice.Onlyou staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 34312645;
Onlyou is in het bezit van een vergunning voor het exploiteren van een escortservice. Deze vergunning heeft nummer D18-065538;
Alle diensten van Onlyou zijn onderhevig aan 21% BTW.

3.2. Onlyou is gevestigd en geregistreerd te 1181 CN Amstelveen, Tiengemeten 3. Het is mogelijk om Onlyou op dit adres te bezoeken, maar wel op afspraak.

3.3. Onlyou is schriftelijk te bereiken middels Postbus 9033, 1180 MA Amstelveen.

3.4. Onlyou is via e-mailadres info@onlyou.nl bereikbaar. 

3.5. Onlyou is telefonisch bereikbaar op het nummer 085 0640812 (00 31 85 064 08 12)

Voicemailberichten worden enkel beantwoord indien hier expliciet om gevraagd wordt en er een naam en telefoonnummer in het bericht wordt achtergelaten;
In het geval van een gemiste oproep tijdens de openingstijden, wordt deze alleen teruggebeld indien dit mogelijk is binnen 30 (dertig) minuten na de gemiste oproep.;
Onlyou houdt geen contact met klanten via SMS, tenzij dit een klant betreft waar reeds een boekingsbevestiging naar is verzonden en de afzender zijn/haar naam vermeldt;
Onlyou houdt geen contact met klanten via Whatsapp en soortgelijke berichtdiensten.


Artikel 4. Tarieven

4.1. Alle diensten van Onlyou zijn onderhevig aan 21% BTW. Tenzij anders vermeld zijn alle tarieven op de website vermeld in euro’s en inclusief 21% BTW.

4.2. Reiskosten tot en met 25 km zijn inbegrepen in het tarief, tenzij anders overeengekomen. Indien de reisafstand 26 tot en met 50 km betreft dan geldt een toeslag van € 50. Indien de reisafstand 51 tot en met 75 km betreft dan geldt een toeslag van € 100. Reiskosten bij boekingen met een reisafstand van 76 km of meer worden per boeking bepaald.

4.3. In het profiel van iedere escort staat een overzicht van de tarieven per maximale tijdsduur en per boekingstype. Hierop is het volgende van toepassing:

De regio’s waarbinnen escort beschikbaar is voor de minimumboeking zijn te vinden onder tarieven. In andere regio’s dan hier vermeldt geldt een hogere minimumboeking;
Indien klant de boeking eerder moet beëindigen dan de in boekingsbevestiging overeengekomen tijdsduur, vindt geen restitutie plaats;
Indien de klant de tijdsduur van de boeking wenst te verlengen, dan geldt hiervoor altijd het standaard tarief. Uitzondering hierop is wanneer klant de boeking met 6 uur of meer ineens wil verlengen. In dat geval wordt de verlenging beschouwd als een nieuwe boeking, waarop het kortingstarief van toepassing is. De beschikbaarheid van verlenging van de boekingsduur is niet gegarandeerd.

4.4. Indien de klant kiest voor het boekingstype dinner-date, dan moet de boeking aan het volgende voldoen om in aanmerking te komen voor het dinner-date tarief:

De totale boekingsduur is 5 (vijf) uur of langer;
De boeking start met een uitgebreid diner. Er vindt geen erotiek plaats tussen klant en escort voor diner;
Onder een uitgebreid diner wordt verstaan: Een maaltijd bestaande uit minimaal drie gangen welke de helft of meer van de totale boekingsduur bestrijkt;
Minimaal 20 (twintig) minuten van de boekingsduur wordt gespendeerd aan reizen van en naar het restaurant. Klant en escort reizen samen van en naar het restaurant op een voor escort veilige en comfortabele manier;
De boeking vangt aan tussen 18.00 uur en 21.00 uur.

Indien de klant zich tijdens de boeking niet houdt aan bovenstaande voorwaarden, maar het boekingstype en bijbehorende tarief niet wenst te wijzigen naar het privé boeking tarief, dan zal escort de klant drie keer waarschuwen. Indien de klant zich dan nog niet houdt aan bovenstaande voorwaarden, zal de boeking direct worden beëindigd. De klant heeft dan geen recht op restitutie.

4.5. Indien de klant kiest voor het boekingstype alleen gezelschap, dan moet de boeking aan het volgende voldoen om in aanmerking te komen voor het alleen gezelschap tarief:

De totale boekingsduur is 3 uur of langer;
De boeking bevat geen enkele vorm van erotiek en/of fysiek contact tussen de klant en de escort;
De escort blijft gedurende de gehele boeking aangekleed;
In het geval van overnachting tijdens de alleen gezelschap boeking, overnachten klant en escort in een aparte slaapkamer.

Indien de klant zich tijdens de boeking niet houdt aan bovenstaande voorwaarden, maar het boekingstype en bijbehorende tarief niet wenst te wijzigen naar het privé boeking tarief, dan zal escort de klant drie keer waarschuwen. Indien de klant zich dan nog niet houdt aan bovenstaande voorwaarden, zal de boeking direct worden beëindigd. De klant heeft dan geen recht op restitutie.

4.6. Over alle aanvullende diensten is 21% BTW verschuldigd. De kosten voor aanvullende diensten dienen altijd volledig vooruitbetaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Er is geen recht op restitutie.

4.7. Aan kortingen kunnen geen rechten worden ontleent. Kortingen, zoals vermeld op de website, zijn enkel van toepassing indien deze vooraf zijn overeengekomen met Onlyou en zijn bevestigd in de boekingsbevestiging.

 

Artikel 5. Betalingen

5.1. Alle betalingen dienen voorafgaand aan de boeking of uiterlijk direct bij aanvang van de boeking te worden voldaan.

5.2. De klant laat voorafgaand aan de boeking weten welke betaalwijze hij/zij wenst te gebruiken.

5.3. De beschikbaarheid van alle vermelde betaalmethoden is niet gegarandeerd. Daarbij kan Onlyou zonder opgaaf van reden beperkingen aan de klant opleggen betreffende de beschikbare betaalmethoden en/of een aanbetaling voor boeking vereisen.

5.4. De klant kan op zijn/haar verzoek een factuur ontvangen voor het totaalbedrag van de boeking. Indien de klant dit wenst is het volgende van toepassing:

De factuur zal binnen 14 (veertien) dagen na de boeking via e-mail worden geleverd aan de klant in PDF formaat;
De inhoud van de factuur is discreet, maar altijd waarheidsgetrouw en conform wet- en regelgeving;
De klant is op de hoogte van het feit dat de dienstverlening van Onlyou van persoonlijke aard is en de geleverde dienst daarom bijna nooit fiscaal aftrekbaar is voor hem/haar;
Ieder verzoek tot misleiding, fraude, valsheid in geschrifte of verzoek tot medeplichtigheid en medewerking hieraan wordt opgevat als uitlokking. Indien zo’n geval zich voordoet zal hier aangifte van worden gedaan;
Indien de klant de factuur van Onlyou gebruikt voor het plegen van misleiding, fraude, valsheid in geschrifte of ander handelen in strijd met de wet, dan zal Onlyou de klant aansprakelijk stellen voor alle directe en indirecte schade.

5.5. Onlyou accepteert contante betalingen in euro’s, Amerikaanse dollars of Britse ponden. Bij betaling in euro’s worden coupures van 500 (vijfhonderd) euro niet geaccepteerd. Bij betaling in Amerikaanse dollars of Britse ponden wordt uitgegaan van de wisselkoers die op de dag van betaling van toepassing is, vermeerderd met bijkomende bank- en wisselkosten en afgerond naar boven op vijfentwintig tallen. De escort draagt geen wisselgeld bij zich.

5.6. Onlyou accepteert betalingen via Mastercard en Visa debitcard en creditcard tegen een toeslag van 5% van het totaal verschuldigde bedrag, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

Indien het voor de klant zijn/haar eerste boeking is bij Onlyou, dan dient de escort in het bezit te zijn van een mobiel pinautomaat;
De klant moet zich tijdens een boeking kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs;
De kaart moet op naam zijn van de klant en moet voorzien zijn van een handtekening;
De klant mag niet onder invloed zijn van alcohol en/of drugs;
De klant zal, als nodig, meewerken aan het invullen van een aanvullend creditcard autorisatieformulier;
In het geval van een technische storing van het beschikbare mobiele pinautomaat, zal de escort maximaal 30 (dertig) minuten assistentie hiervoor inschakelen. Deze assistentie zal niet worden gekort op de boekingsduur. Indien de storing niet verholpen kan worden, dan zal de klant medewerking verlenen aan een alternatieve betaalwijze, bijvoorbeeld middels, maar niet gelimiteerd tot, contant geld opnemen bij een pinautomaat in de buurt. De kosten die hieraan verbonden zijn, alsmede de tijd die het kost, komen niet voor rekening van de klant.

5.7. Onlyou accepteert betalingen via Nederlandse pinpassen en buitenlandse debitcards met Maestro logo, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

De escort zal in het bezit zijn van een eigen mobiele pinautomaat;
De pas is beveiligd met een pincode;
De kaart is op naam van de klant en voorzien van een handtekening;
In het geval van een technische storing van het beschikbare mobiele pinautomaat, zal de escort maximaal 30 (dertig) minuten assistentie hiervoor inschakelen. Deze assistentie zal niet worden gekort op de boekingsduur. Indien de storing niet verholpen kan worden, dan zal de klant medewerking verlenen aan een alternatieve betaalwijze, bijvoorbeeld middels, maar niet gelimiteerd tot, contant geld opnemen bij een pinautomaat in de buurt. De kosten die hieraan verbonden zijn, alsmede de tijd die het kost, komen niet voor rekening van de klant.

5.8. Onlyou accepteert betalingen via iDEAL en via bankverzoek van onze bank indien de klant een bankrekening bij een Nederlandse bank heeft. Hiervoor is internettoegang en een emailadres vereist.

5.9. Onlyou accepteert betalingen via bank. De betaling dient minimaal 24 uur voor de boeking te zijn ontvangen door Onlyou.

5.10. Er bestaat geen recht op restitutie van enig betaald bedrag. Na verrekening van eventuele kosten en verschuldigde bedragen zal het resterende betaalde bedrag verrekend worden met het bedrag dat de klant is verschuldigd bij een eerstvolgende boeking. Indien binnen 24 maanden geen nieuwe boeking plaatsvindt met de klant, komt het resterende betaalde bedrag te vervallen.

5.11. In sommige gevallen is er wel recht op restitutie van het betaalde bedrag, mits de restitutie minimaal 24 uur voor aanvang van de boeking wordt aangevraagd en er geen aanvullende diensten worden geleverd bij de boeking. Indien dit het geval is, zijn de volgende uitzonderingen van toepassing:

De klant is jonger dan 21 jaar, dit moet worden aangetoond;
De klant is niet handelingsbekwaam en/of niet bevoegd, dit moet worden aangetoond;
De klant geeft binnen 24 uur na boekingsbevestiging aan spijt te hebben van de boeking en wilt van de boeking afzien;
De klant is overleden en/of kan middels een doktersverklaring aantonen lichamelijk en/of geestelijk niet in staat te zijn binnen 24 maanden een boeking te laten plaatsvinden.


5.12. Bij overschrijding van de in artikel 5 genoemde termijnen is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is. De klant is vanaf dat moment een vertragingsrente van 3% per maand of een deel van de maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Onlyou haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de klant tevens alle incassokosten verschuldigd.

5.13. Indien Onlyou in een gerechtelijke procedure in het gelijk gesteld wordt, komen alle kosten die Onlyou in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de klant.

5.14. In alle gevallen heeft Onlyou naast (onder andere) de in dit artikel genoemde rechten (eveneens) het recht nakoming en/of (schade)vergoeding te vorderen.

 

Artikel 6. Boeking vereisten

6.1. Voor een boeking geldt een minimum duur van 2 (twee) uur of langer, conform de informatie in het profiel van Escort en overige informatie op de website.

6.2. Een opdracht kan dagelijks geplaatst worden tijdens de openingstijden. De klant zal Onlyou (ook) telefonisch verwittigen van opdrachten welke starten binnen 6 (zes) uur.

6.3. Boekingen vinden enkel plaats in een hygiënische woonruimte of hotel/accommodatie met een niveau van minimaal vier hotelsterren. Boekingen zijn nooit mogelijk in onhygiënische onverzorgde locaties, onveilige wijken, auto’s, rendez-vous hotels, seksclubs, studentenkamers of seksbioscopen.

6.4. Tijdens boekingen zijn geen andere personen aanwezig dan de klant en de escort, tenzij anders overeengekomen of in het geval van een openbare gelegenheid.

6.5. Indien de klant een bepaling zoals genoemd in Artikel 6 niet nakomt, dan wordt de klant eenmalig in de gelegenheid gesteld de bepaling alsnog na te komen binnen redelijke termijn. De tijd welke hieraan besteed wordt komt voor rekening van de klant. Indien de klant niet in staat is of niet welwillend is om de bepaling op te volgen dan is dit reden voor onmiddellijke beëindiging van de boeking, zonder recht op restitutie.

 

Artikel 7. Klant vereisten

7.1. De klant zal enkel zelf alle communicatie voeren met Onlyou omtrent de opdracht en/of boeking. Het is niet toegestaan een opdracht tot boeking te plaatsen voor derden.

7.2. De klant moet minimaal 21 jaar zijn. Bij twijfel over de leeftijd van de klant tijdens de boeking, zal de klant een geldig legitimatiebewijs aan de escort moeten laten zien.

7.3. De klant mag niet in het bezit zijn van en/of onder de invloed zijn van alcohol en/of (soft) drugs. Ook mag hij/zij de escort niet dwingen of aanmoedigen tot het nuttigen van alcoholische dranken en/of (soft) drugs.

7.4. De klant zal ervoor zorg dragen dat de escort ten alle tijden bereikbaar is voor Onlyou, zowel bij aanvang van, het einde van en gedurende de boeking. Daaronder kan worden verstaan dat ervoor zorg gedragen moet worden dat de escort regelmatig toegang heeft tot internet.

7.5. De klant moet de escort met respect behandelen. Hij/zij zal de escort nimmer dwingen of overhalen tot handelingen welke in strijd zijn met de wil, wens of comfort van de escort, dan wel in strijd zijn met de wet.

7.6. De klant zal minimaal de eerste 30 (dertig) minuten van de boeking niet om seksuele handelingen vragen of deze opeisen. De klant zal zich inspannen de escort te leren kennen op mentaal vlak.

7.7. De klant zal de escort niet om onveilige seks vragen en niet eisen of haar aanmoedigen om onbeschermde orale, vaginale en/of anale seks te hebben.

7.8. De klant verplicht zich tijdens een boeking tot een hoge mate van persoonlijke hygiëne, waarbij bijzondere aandacht besteed wordt aan de schaamstreek en het gebit.

7.9. De klant zal de privacy van de escort respecteren en zich hierbij onder andere, maar niet beperkt, houden aan onderstaande voorwaarden:

De klant dient alle informatie, verstrekt door de escort tijdens de boeking, als vertrouwelijk te beschouwen en hier als dusdanig mee omgaan;
De klant mag geen foto-, audio- of video-opnames maken van de escort;
De klant zal de escort nimmer vragen naar haar echte naam of enige andere poging doen deze te verkrijgen;
De klant zal nimmer rechtstreeks contact opnemen met de escort, contactgegevens uitwisselen of contactgegevens van hem/haar kenbaar maken aan de escort;
De klant zal nimmer inzage toe-eigenen tot de eigendommen (en inhoud hiervan) van de escort, zoals haar (hand)tas, (hand)bagage en mobiele telefoon of de inhoud hiervan op welke wijze dan ook inzien, kopiëren of eigen maken;
De klant zal de escort enkel meenemen naar sociale gelegenheden na expliciete toestemming van en uitvoerig overleg met Onlyou en de escort zelf;
De klant zal de escort privacy gunnen tijdens toilet- en badkamergebruik en telefoongesprekken van persoonlijke aard en/of met Onlyou en zich tijdens deze niet in de nabije omgeving van de escort bevinden.
De klant zal in (openbare) recensies nimmer gegevens vrijgeven welke in enige mate de privacy van de escort in het geding kunnen brengen, of welke zeer grafisch van aard zijn. De klant zal Onlyou altijd op de hoogte stellen van een (openbare) recensie en de inhoud hiervan. De klant zal de inhoud van recensie direct aanpassen, indien deze naar mening van Onlyou inbreuk maakt op de privacy van de escort en/of te grafisch van aard is.

7.10. De klant zal de escort tijdens de boeking iedere 6 (zes) uur voorzien van een maaltijd, op eigen kosten, met een minimum van 3 (drie) maaltijden per 24 (vierentwintig) uur.

7.11. De klant zal ervoor zorgen dat de escort minimaal 5 (vijf) uur ononderbroken slaap krijgt bij een boeking met een totale boekingsduur van 9 (negen) tot 24 (vierentwintig) uur, die plaatsvindt tijdens gebruikelijke slaaptijden.

7.12. De klant zal de escort minimaal 2 (twee) uur privé tijd en minimaal 6 (zes) uur ononderbroken slaap per 24 (vierentwintig) uur en bieden bij een boeking met een totale boekingsduur van 24 (vierentwintig) uur of langer.

7.13. De klant zal zich te allen tijde onthouden van (enige poging tot) misleiding, intimidatie en/of enig ander handelen of nalaten dat de veiligheid van Onlyou en/of de escort in gevaar brengt.

7.14. Indien de klant een bepaling zoals genoemd in Artikel 7 niet nakomt, dan wordt de klant eenmalig in de gelegenheid gesteld de bepaling alsnog na te komen binnen redelijke termijn. De tijd welke hieraan besteed wordt komt voor eigen rekening van de klant. Indien de klant niet in staat is of niet welwillend is om de bepaling op te volgen, dan is dit reden voor onmiddellijke beëindiging van de boeking, zonder het recht op restitutie.

 

Artikel 8. Annulering/wijziging door Onlyou

8.1. In het geval dat Onlyou een boeking wijzigt of annuleert, dan zal Onlyou de klant hierover informeren binnen de kortst mogelijke termijn.

8.2. Het is Onlyou te allen tijde toegestaan een boeking te annuleren en/of te wijzigen in het geval dat:

Naar het oordeel van Onlyou de privacy, integriteit en/of de veiligheid van de escort, tijdens de boeking of tijdens de reis naar de boeking, niet kan worden gegarandeerd;
De escort aangeeft lichamelijk of geestelijk niet in staat te zijn de boeking uit te voeren of de uitvoering van de boeking gaat tegen de wil, wens of comfort van de escort in. De escort is niet verplicht te verblijven in de aanwezigheid van een klant bij wie zij zich niet comfortabel voelt en is ook niet verplicht handelingen te verrichten waar zij zich onprettig bij voelt;
De locatie van de boeking niet beschikbaar is;
De klant niet (binnen de daartoe gestelde termijn(en)) aan de overeengekomen voorwaarden van de boeking voldoet, of indien gegronde redenen bestaan die aanleiding geven dat de klant niet aan de overeengekomen voorwaarden zal voldoen;
Zich omstandigheden voordoen waardoor redelijkerwijs niet van Onlyou verwacht kan worden dat zij aan haar verplichtingen van de boeking voldoet.

8.3. De klant kan/mag de boeking kosteloos annuleren, indien de boeking enkel onder gewijzigde omstandigheden kan plaatsvinden. De kosten voor aanvullende diensten komen wél voor rekening van de klant. Onlyou en de escort zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of onkosten van de klant in het geval van een dergelijke annulering. Hieronder vallen ook kosten voortvloeiend uit het wijzigen en/of annuleren van reisbescheiden van de escort.

 

Artikel 9. Annulering/wijziging door de klant

9.1. In geval van een wijziging of annulering van de boeking door de klant, dan zal deze Onlyou hierover binnen de kortst mogelijke termijn informeren. Dit kan per e-mail of telefonisch. De wijzigingen of annuleringen die minder dan 6 (zes) uur voor de boeking ontstaan dienen (ook) telefonisch te worden doorgegeven.

9.2. De kennisgevingen genoemd in dit artikel hebben betrekking op aantal uren tijdens de openingstijden, indien het gaat om een kennisgeving van 6 (zes) uur of minder.

9.3. Een annulering/wijziging is pas geldig nadat Onlyou de ontvangst hiervan per e-mail of telefonisch heeft bevestigd.

9.4. Indien de klant een boeking annuleert waarvoor Onlyou aanvullende diensten levert, dan worden alle hieraan verbonden kosten altijd doorberekend aan de klant, te vermeerderen met 21% BTW. Dit bedrag wordt opgeteld bij eventuele overige annuleringskosten, zoals hieronder bepaald.

9.5. Indien de klant de boeking wenst te annuleren, dan geldt:

Minimaal 24 (vierentwintig) uur voor aanvang van de boeking kan deze kosteloos geannuleerd worden;
Minimaal 4 (vier) uur tot 24 (vierentwintig) uur voor aanvang van de boeking kan deze de eerste en tweede keer in één jaar kosteloos geannuleerd worden. Hierna wordt de klant € 250 (tweehonderdvijftig) aan kosten in rekening gebracht;
Minder dan 4 (vier) uur voor aanvang van de boeking wordt de klant het tarief van de minimumboeking van de escort in rekening gebracht.

9.6. Indien de aankomst van de klant is vertraagd, zal wachttijd geen onderdeel van de boekingsduur zijn, mits het bericht van de vertraging Onlyou bereikt voor de escort vertrekt naar de locatie van de boeking. Indien de escort reeds vertrokken is naar de locatie van de boeking maar de originele aanvangstijd nog niet overschreden is, dan zijn de eerste 15 (vijftien) minuten wachttijd geen onderdeel van de boekingsduur. Indien de originele aanvangstijd reeds overschreden is, dan is alle wachttijd onderdeel van de boekingsduur.

9.7. Indien de aankomst van de escort is vertraagd met 30 (dertig) minuten of minder heeft de klant geen recht de boeking te annuleren. Indien de aankomst van de escort is vertraagd met meer dan 30 (dertig) minuten, dan kan klant de Boeking kosteloos annuleren mits:

De boekingsbevestiging heeft niet minder dan 4 (vier) uur eerder plaatsgevonden;
De klant heeft niet ingestemd met een nieuwe aanvangstijd voor de boeking.

9.8. Bij vertraging van de aankomst van de escort blijft de minimum boekingsduur ongewijzigd. De klant heeft geen recht op een lagere minimum boekingsduur als gevolg van de vertraging.

9.9. De klant kan binnen 10 (tien) minuten na aanvang van de boeking deze kosteloos annuleren, indien:

Naar mening van de klant de escort in werkelijkheid niet is zoals gepresenteerd op de website, zowel qua uiterlijk als persoonlijkheid;
Er geen sprake is van een plotselinge onbeschikbaarheid en/of agenda wijziging aan de zijde van de klant om de boeking voort te zetten;
De escort niet is aangeraakt, ontkleed of dat hier een poging toe is gedaan;
De klant voldoet aan alle klantvereisten zoals gesteld in artikel 7;
De boeking voldoet aan alle boeking vereisten zoals gesteld in artikel 6.
Indien de annulering niet binnen 10 (tien) minuten na aanvang van de boeking is aangegeven door de klant aan Onlyou en/of de escort, dan is de boeking in onze ogen validair en definitief.

 

Artikel 10. Fakers

Onder faker wordt verstaan:

10.1.  Een klant die Onlyou van onjuiste informatie omtrent zijn persoon, contactgegevens en/of de locatie van de boeking voorziet;

10.2.  Een klant die herhaaldelijk handelt in strijd met artikel 6 of 7;

10.3.  Een klant die herhaaldelijk en veelvuldig opdrachten plaatst, zonder dat deze resulteren in een boeking;

10.4.  Een klant die een betaling verschuldigd is aan Onlyou, bijvoorbeeld wegens de annulering van een boeking of indien de annulering ontbreekt nadat de klant wel een opdrachtbevestiging is gestuurd, maar deze niet tijdig voldoet;

10.5.  Een klant die na een waarschuwing, door de escort of door Onlyou, nogmaals vraagt naar de persoonlijke contactgegevens van de escort en/of zijn/haar eigen persoonlijke contactgegevens aanbiedt aan de escort;

10.6.  Een klant die (enige poging tot) misleiding, fraude, intimidatie en/of enig ander onrechtmatig handelen jegens Onlyou en/of de escort onderneemt.

 

Artikel 11. Vertrouwelijkheid en elektronische beveiliging

11.1. Alle informatie van de klant waar Onlyou uit hoofde van haar dienstverlening over beschikt, behandelt zij vertrouwelijk en zal enkel worden gebruikt in het kader van de uitoefening van de dienstverlening door Onlyou, alsmede het optimaliseren van de dienstverlening in verband met toekomstige boekingen. Voor meer informatie over uw hoe wij omgaan met uw privacy verwijzen we u graag naar ons privacybeleid.

11.2. Onlyou zet zich in, binnen enige redelijkheid maar op meerdere manieren en met de expertise van externe partijen, de persoonsgegevens van de klant te beschermen. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Onlyou kan Onlyou op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het bekend worden van deze gegevens.

11.3. Deze website maakt gebruik van een beveiligde (SSL) verbinding voor het verzenden van formulieren.

11.4. Deze website maakt gebruik van cookies om bezoekers van de website een optimale service te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. De cookies waar deze website gebruik van maakt worden geanonimiseerd. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat deze u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat uw browser de aanmaak ervan verhindert.

11.5. Deze website kan links bevatten naar andere websites. Onlyou is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van, inhoud of materiaal op, of verkregen door, een van deze websites. Iedere link naar een andere website, en referentie naar derde partij informatie, producten of diensten gelinkt aan deze website, is niet en mag niet worden opgevat als een uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring van Onlyou. Eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot deze andere websites dienen te worden gericht aan de exploitant of exploitanten van deze websites.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en Overmacht

12.1. Onlyou kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

12.2. Tenzij in het geval van opzet of ernstige nalatigheid, zijn de escorts en Onlyou niet aansprakelijk voor de uitvoering van boekingen, enige schade als gevolg van boekingen of verband houdend met boekingen, ongeacht of de vordering is gebaseerd op een andere overeenkomst of wettelijke basis.

12.3. Gebreken van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van de klant, informatie op de website of afwijking ten opzichte van op de website verstrekte informatie, geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of verrekening. Onlyou geeft geen enkele garantie richting de klant wat betreft de ervaring van de klant tijdens de boeking, dit mede gelet op de zeer persoonlijke aard van de dienstverlening.

12.4. Indien Onlyou niet of niet volledig de verplichtingen kan nakomen als gevolg van een niet aan Onlyou toe te rekenen oorzaak of gebeurtenis, dan wel door enige andere omstandigheid buiten de risicosfeer van Onlyou, worden de verplichtingen opgeschort tot het moment waarop Onlyou weer in staat is de verplichtingen uit hoofde van opdracht of boeking te voldoen. Indien Onlyou haar verplichtingen jegens de klant niet binnen een redelijke termijn kan nakomen, dan hebben zowel de klant als Onlyou het recht de boeking te annuleren, zonder dat Onlyou gehouden is enige schade van de klant, als gevolg van die annulering, te vergoeden. Indien Onlyou al gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is Onlyou gerechtigd het reeds uitgevoerde deel van de boeking afzonderlijk in rekening te brengen bij de klant en is de klant verplicht tot betaling van dit bedrag.

 

 
Artikel 13. Copyright, auteursrecht en andere intellectuele eigendomsbescherming

13.1. De naam Onlyou en alle andere Onlyou gerelateerde afgebeelde merken op deze website, geregistreerd of niet geregistreerd, zijn handelsmerken of servicemerken van Onlyou.

13.2. Tenzij anders aangegeven is al het materiaal op deze website, inclusief maar niet beperkt tot foto’s, logo’s, andere afbeeldingen, illustraties, tekst, videobeelden, audiofragmenten en geschreven en ander materiaal, beschermd door copyright, auteursrecht en andere bescherming van intellectueel eigendom, of gebruikt met toestemming van zijn eigenaars door Onlyou.

13.3. Deze website is in zijn geheel beschermd door copyright, auteursrecht en andere intellectuele eigendomsbescherming. Alle rechten zijn voorbehouden.

13.4. Het materiaal wat afgebeeld is op deze website is enkel voor informatieve en promotionele doeleinden. Deze website is enkel voor privé, persoonlijk en niet commercieel gebruik van zijn bezoekers. U mag geen materiaal van deze website downloaden of kopiëren. Geen enkel recht, titel of belang in een materiaal of software wordt aan u overgedragen als gevolg van een dergelijke downloaden of kopiëren. U mag niets reproduceren (behalve zoals hierboven uitdrukkelijk is uiteengezet), publiceren, verzenden, verspreiden, tonen, verwijderen, aanvullen, op andere wijze aanpassen, er afgeleide werken van creëren, verkopen of deelnemen aan een verkoop van, deze website, een van de materialen op deze website, of gerelateerde software. Elk ander gebruik van materiaal op deze website, inclusief reproductie voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, aanpassing, distributie of (her)publicatie, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Onlyou, is strikt verboden.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle opdrachten, boekingen en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze algemene voorwaarden, opdrachten en boekingen mochten ontstaan, daaronder begrepen geschillen over de toepasselijkheid en geldigheid daarvan, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

Escort Thuis

Als je in Amsterdam woont en toe bent aan een spannende en leuke avond met een escortdame, dan kunt u er bij ons een bij u thuis bestellen. Een van onze dames komt dan snel naar je toe om jou eens heerlijk te verwennen. De dame wordt door een chauffeur naar jouw woning geëscorteerd.

» Meer informatie

Escort Hotel

Verblijf je in een hotel in Amsterdam en heb je zin in een spannende sexdate? Ook dan kan je een escortdame bij ons bestellen. De dame komt dan naar de hotelkamer toe. Wees gerust, het is geen enkel probleem om een escortdame op je hotelkamer te ontvangen.

» Meer informatie